Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Φαρμακωμένος ο καιρός
Ερμηνευτής:Νταλάρας Γιώργος
Δημιουργός:Κουγιουμτζής Σταύρος
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Χρήστης:AZ54
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−5−−6−−8−10−10−10−10−10−10−−8−−6−10−10−−8−−6−10−−8−−8−−8−−8−−8−10−11−11−11−11−11−11−10−−8−11−10−−8−10−−5−−5−−5−−6

A−−−7−−8−10−11−11−11−11−11−11−10−−8−11−11−10−−8−11−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−6−−5−−6−−8−10−11−11−11−11−14−15−11−10−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−2−−3−−5−10−−8−−−−−−−−−−−−−−−−10−10−10−10−10−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−11−10−−8−−7−−4−−3−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−11−10−−8−−7−−8−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
Φα ρμα κωμένος ο καιπός πα ρα μο νεύ_________ει

D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−2−−3−−5−10−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−2−−3−−5−−6−−5−−3−−2−−−−−10-9-8
A−−10−10−10−10−11−10−11−−8−10−11−10−|−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−11−10−−8−−7−−4−−3−|−−−3−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−3−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
μεσ τα στενάτου κάτω κόσμου να σεβρεί

D−−−7−−7−−8−10−10−10−10−11−10−−8−−6−−5−−5−−5−−5−−5−|−−−5−−5−−5−−5−−5−−6−−8−10−|−−10−10−10−−8−−6−−5−−3−−2−−3−−2−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−3
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
και δα κατρείς αιώνες άνεργος γυρεύ____________ει την κι βωτόσου καιτοοαίμα νασου πιεί

D−−−−−−−−−2−−3−−5−−6−−5−−8−11−10−11−−8−10−|−−−7−−7−−8−10−10−10−10−11−10−−8−−6−−5−−−5−−5−−5−−5|5-5-5-5-5-6-8-10-----
A−−−3−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−---------
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−---------
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−---------
και δε κα τρείς αιώνες άνεργος γυ ρεύ___________ει

D−−10−10−10−−8−−6−−5−−3−−5−−2−−3−−2−−−−−−−|−−−5−−5−−5−−5−−6−−3−−5−−2−−3−−−−−2−−−−−5−−6−−8
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−3−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−3−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
την κι βω τό σου καιτο αί μα να σου πιεί

D−−10−10−10−10−10−10−−8−−6−10−10−−8−−6−10−10−10−10−−8−|−−−8−−8−−8−−8−−7−−8−10−|11−11−11−11−11−11−10−−8−11−11−10−8-10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σε καρ τερ ούν μα στι γω τές και συ μπλη γά α δες μεσ τα μα λάματα μια νύ φη ξαγρυ πνά

D−−10−10−10−10−10−10−10−10−−−−−−−−−−−−−−8−−9−10−|−−10−10−10−10−10−10−−6−10−10−−8−−6−10−10−10−10−−8|8−8−−8−−8−7−8−10
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−10−11−−−−−−−−−−|-------------------------------------------------|-----------------
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|-------------------------------------------------|-----------------
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|-------------------------------------------------|-----------------
Κι έχει στ'αυτιά της κρε μα σμέ νες τις κυκλά δες

D−11−11−11−11−11−11−10−−8−11−11−10−−8−-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-----------8-9-10-------------------------------
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|-------------------------7-8-10-11---------------------------------------
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|-------------------------------------------------------------------------
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|-------------------------------------------------------------------------
Κιείν το κρε βάτι της λη μέ ρι του φο νιά

D-10−10−10−11−10−−8−−6−−8−−8−10−--10--8−−6
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−----
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--
Κιείν το κρεβάτι της λη μέρι του φο ονιαα.


Πρόσθεσε σχόλιο:
2013-08-19 19:42:09
Admin: Oxi, exei na kanei me ti gramatoseira. Tha to diorthosw to Savvatokyriako. :)
2013-03-26 17:56:01
JBest: Το ταγουδι λεγεται του κατω κοσμου τα πουλια Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου Μουσική: Σταύρος Κουγιουμτζής Τραγουδι:Γιώργος Νταλάρας Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει μες τα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει και δεκατρείς αιώνες άνεργος γυρεύει την κιβωτό σου και το αίμα να σου πιει Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες μες τα μαλάματα μια νύφη ξαγρυπνά κι έχει στ? αυτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες κι ειν? το κρεβάτι της λημέρι του φονιά Κρυφά τα λόγια τα πικρά μες το κοχύλι κρυφά της θάλασσας τα μάγια στο βοριά θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μήτε πόρτα θα `βρεις μήτε κλειδαριά Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγώνια με φως και νύχτα σου κεντούν μια φορεσιά άνθρωποι τρίζουν κι ακονίζουν τα σαγόνια πηδούν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά
2013-02-16 08:35:53
AZ54: Εντάξει το διόρθωσα.Ευχαριστώ Blari και γενικα όλους σας
2013-02-15 14:18:50
Blari: prepei na tous grafeis meta tous stixous nmz.kane edit twra na deis
2013-02-15 12:11:04
AZ54: Το πρόβλημα με τούς στίχους συνεχίζεται.Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος.Ευχαριστώ εκ των προτέρων