Βαθμολογήθηκε 4.4 από 7 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ζορμπάς ο Έλληνας
Ερμηνευτής:Οργανικό, συρτάκι
Δημιουργός:Θεοδωράκης Μίκης
Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=4UV6HVMRmdk
Χρήστης:Καναδός416
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
     Συρτάκι

(Andante - Αργό)
κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−−−−−−--5−--−−−-−5−−/−-−--−5−−−−-−---5−−/−−−−−−−−-−----−−−/−−−−−−−−−−-−--−-----−−/−-−−−−--−----−/-----------------/
A−−−−---−5−−--−-−−5−−/−--−-−5−−−----−−5−−/--4*5−-----------/--4*5−−--------(7-5-3)/-5--−---------/--4*5−-----------/
F−−−−−---6−-−-−−-−6−−/−---−−6−−-−---−−6−−/−−−−−−−−−-----−−−/−−−−−−−−−−−−-------−−−/−−−−−−−------−/-----------------/
C−−−-7−−--−-−-2−−----/--7−−-−---−-2−-----/−−−−−−−−-−----−−−/−−−−−−−−−−−-------−−−−/−−−−−−−------−/-----------------/
Σολ 3πλέτα


κ-π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ-π κ-π κ - π κ - π
D---------------------/-------------/--------------------------/----------------------/-----------/-----5-------5/
A---2*3−−------(5-3-2)/-3-----------/−1*2−-----−----(3-2-0--−2)/-0−−-------(2-0−---−0)/−−−--------/-----5-------5/
F−−−−−−−−−−−−−−−−−---−/−−−−−−-------/----−----------(------2−-)/−−−−−−-−--−(−−--2-0−)-/-2---------/--------------/
C−−−−−−−−−−−−−−−−−---−/−−−−−−-------/---------−−−−−−−---−−----−/−−−−−--−−−−−−−−-------/-----------/--------------/

Από το τρίτο μέτρο μέχρι το 12το μέτρο παίζεται ξανά μιά οκτάβα επάνω με αρμονίες τρίτης, από τα τάστα
(D11, A13) στις πρώτες χορδές (D,Α), μόνο που οι 5-πλέτες είναι διαφορετικές. Κρατούμε τα ίδια μέτρα. Δηλαδή:

κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D¨--11*12-----------/-11*12-----------(14-12-11)/-12------------/-11*12-----------/--9*10-----------(12-10--9)/-10-----------/
A---13*14-----------/-13*14-----------(15-14-13)/-14------------/-13*14-----------/-11*12-----------(14-12-11)/-12-----------/
F-------------------/---------------------------/---------------/-----------------/---------------------------/--------------/
C-------------------/---------------------------/---------------/-----------------/---------------------------/--------------/
Σολ Σολ (3πλέτα) Λα- (3πλέτα)


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D¨---8*9----------(12-13-12-10--9)/-10-----------(10-12-10--9-8)/--9--------------/-------5-------5/
A----9*10---------(14-15-14-12-11)/-12-----------(12-14-12-10-9)/-10--------------/-------5-------5/
F---------------------------------/-----------------------------/-----------------/----------------/
C---------------------------------/-----------------------------/-----------------/----------------/
Σολ (5-πλέτα) Λα- (5-πλέτα) Σολ


(λίγο πιο γρήγορα)
κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−−11−12−12−12−−12−12−12−12-−/--12−12−12−12−−12−12−12−12−-/-−11−12−12−12−−12−12−12−12−-/-−12−12−12−12−−12−12−12−14-12-11
A−−13−14−14−14−−14−14−14−14−-/-−14−14−14−14−−14−14−14−14--/--13−14−14−14−−14−14−14−14−-/--14−14−14−14−−14−14−14−15−14−13
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−--/-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−−/-−−−−−−−−−−−−-−−-−−−−−−−−−−−−-−
C−−−23−−−−−−−−−−−−−−−--−−−−-−/−−−24−−−−−−−−−−−--−−−−−−−−−−/−−−25−−−−−−−----------------/−−−26−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σολ (4πλετα)


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−−11−12−12−12−−12−12−12−12−/−12−12−12−12−−12−12−12−12−/−−11−12−12−12−−12−12−12−12−-/−12−12−12−12−−12−12−12−12
A−−13−14−14−14−−14−14−14−14−/−14−14−14−14−−14−14−14−14−/---13−14−14−14−−14−14−14−14−/−14−14−14−14−−14−14−14−14
F−−−---−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−
C−−−27−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−28−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−29−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−30−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−-−9−10−10−10−−10−10−10−10−-/-−10−10−10−10−−10−10−10−12−10−-9−−/--−9−10−10−10−−10−10−10−10−-/-−10−10−10−10−−10−10−10-10
A−−11−12−12−12−-12−12−12−12−-/-−12−12−12−12−−12−12−12−14−12−11−−/−−11−12−12−12−−12−12−12−12−-/-−12−12−12−12−−12−12−12−12
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−/-−--−−−−−−−−−−−−−−−−--−---
C−−−31−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−32−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−33−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−---/−−−−34−−−−--−−------------
Λα- (4πλέτα)


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−−11−12−12−12−−12−12−12−12−-/-−12−12−12−12−−12−12−12−12-14-12−9−-/--10−10−10-10−−10−10−10−10−-/--10−10−10−10-−10−10−10−12-10--9--8
A−−13−14−14−14−−14−14−14−14−-/-−14−14−14−14−−14−14−14−14−15-12-11−/-−12−12−12−12−−12−12−12−12−-/−−12−12−12−12−−12−12−12−14−12−10−−9
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−/-−−−−−−−−−−−−−−--------------------
C−−−35−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−/−-36−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−−−-----/--−37−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/-−−38−−−−−−−−−−−−−−----------------
Σολ (5πλετα) Λα- Ρε7


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−−−9−-9−-9−-9−--9--9−-9-−9-/−-9−-9−-9−-9−-−9−-9-−9-−9-/-10−12−17−17--−17−17−17−17-/−17−17−17−17--−17−17−17−17-/
A−−10−10−10−10−−10−10−10−10−/−10−10−10−10−-10−10−10-10-/−12−14−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−------/
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-------/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−---/
C−−−39−−−−−−−−−−−−−−-------−/−−40−−−−−−−−−−−−−--------−/−−41−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−/−−42−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−−−/κ - π κ -π κ -π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D-−16*17−17−17−17--17−17−17-17-/-17−17−17-17-−17−17−17−17-/−17−17−17−17-−17−17−17−17-/−17−17−17−17--17-17-17-19-17-16-/
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−----/--------------------------/--------------------------/--------------------------------/
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−----/--------------------------/--------------------------/--------------------------------/
C−−−43−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−44−−-------------------/--45----------------------/--46----------------------------/
4πλέτα


κ - π κ -π κ -π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−−−17−17−17−17-−17−17−17−17-/-17−17−17−17−-17−17−17−14-/-15-15-15-15--15-15-15-15-/-15-15-15-15--15-15-15-17-15-14-/
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−15−−/−−17−--−−−−−−−-−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-------------/
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/−−−−−−−−−−−−−−−−−−--------------/
C−−−−47−−−−−−−−−−−−−−−−−--−-−−/−-−48−−−−−−−−−−−−−----−−−/---49−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/-−−50−−−−−−−−−−−−−--------------/
κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−−15.15.15.15−-15.15.15.15−|-15.15.15.15−-15.15.15.12-|−14.14.14.14−-14.14.14.14−|-14.14.14.14−-14.14.14.11-|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−51−−−−−−−−−−−−−−−--−−−−−−|−−52−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−53−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−54−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D--−12.12.12.12-−12.12.12.12−|-12.12.12.12-−12.12.12.9-|-11.12.12.12−-12.12.12.12−|-12.12.12.12--12.12.12.14.12.11
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-----−−−−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---------|
C−−−55-----------------------|--56---------------------|---57---------------------|--58---------------------------|
3πλέτα


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D--11.12.12.12--12.12.12.12-|-12.12.12.12--12.12.12.12−|−11.12.12.12−-12.12.12.12−|-12.12.12.12-−12−12−12−12−|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−59−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−60−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−61−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−62−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-|κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−-9.10.10.10-−10.10.10.10-|−10.10.10.10−-10.10.10.12.10.9−|−9.10.10.10--10.10.10.10-|-10.10.10.10−-10.10.10.10-|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
C−−−63−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−64−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−65−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|--−66−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-|
3πλέτα


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−−−11.12.12.12−-12.12.12.12−|-12.12.12.12-−12.12.12.14.12.10.9-|−10.10.10.10-−10.10.10.10−|-10.10.10.10--10.10.10.12.10.9.7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−----------|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−----------|
C−−−67−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−68−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|--−69−−−−−−−−−−−−−−−−−---−|-−−70−−−−−−−−−−−−−−−-----------|
5πλέτα 5πλέτα
κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D−−−9.9.9.9−−9.9.9.9−|−9.9.9.9−−9.9.9.9−|−8*9−−-5-------5-|-----5−−-----5−|-11*12--5------5-|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−--|−9−10−-5-------5-|−----5−-----−5−|-13*14--5------5-|
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−-------−|−−−−−−−-------−|−−−−−−−−---------|
C−−−−71−−−−−−−−−−−−−-|−−72−−−−−−−−−−−−--|−−--−−−−−--7---−-|−-7−−−−--7----−|−−−−−−−----7−−--−|
73 74 75


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D------5-----(14.12.11)-|-12--5------5--|-------5------5--|--11*12--5------5--|------5------5--|
A------5----------------|-14--5------5--|-------5------5--|--13*14--5------5--|------5------5--|
F-----------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
C−-7------7-------------|--------7------|---7-------7-----|------------7------|---7------7-----|
76 3πλέτα 77 78 79 80κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D---9*10---5------5--|------5------(12.10.9)-|-10---5------5--|------5------5--|---8*9----5-------5-|
A--11*12---5------5--|------5----------------|------5------5--|------5------5--|---9*10---5-------5-|
F--------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
C-------------7------|--7------7-------------|---------7------|---7-------7----|--------------7-----|
81 82 83 84 85κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D-------5-------(12.14.12.10.9)-|--10---5-------5--|------5------(10.12.10.9.7)-|
A-------5-----------------------|--12---5-------5--|----------------------------|
F-------------------------------|------------------|----------------------------|
C---7-------7-------------------|-----------7------|--7-------7-----------------|
86 5πλέτα 87 88 5πλέτα
(Vivace - Με ζωντάνια)
κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D--||------9----9--9-|---9.10..9.7----9.7---9-|------9----9--9-|---9.10..9.7----9.7---9--|------9----9--9---|---9.10..9.7----9.10--12-|
A--||--10-10---10-10-|--10.12.10.8---10.8--10-|-----10---10-10-|--10.12.10.8---10.8---10-|-----10----10-10--|--10.12.10.8---10.12--14-|
F--||----------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
C--||----------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
89 90 91 92 93 94κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D--|-----12---14--10-|---9.10..9.7----9.7---9-|-----14---10--12-|---9.10..9.7----9.7---9---||
A--|-----14---15--12-|--10.12.10.8---10.8--10-|-----15---12--14-|--10.12.10.8---10.8---10--||
F--|----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------||
C--|----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------||
95 96 97 98

((( Τα μέτρα από 89 μέχρι 98 τα παίζουμε δύο φορές )))


($)
κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D--||------17------17--|--15---------14-------|--12----14------10--|---9.10--9.7----9.7---9--||
A--||------19------19--|--17---------15-------|--14--- 15------12--|--10.12-10.8---10.8---10-||
F--||------------------|----------------------|--------------------|-------------------------||
C--||------------------|----------------------|--------------------|-------------------------||
99 100 101 102

((( Τα μέτρα από 99 μέχρι 102 τα παίζουμε δύο φορές )))


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D--||-----17.17--17.7--17--|--16.18-17.16--14.7-16.14--|--12.16-14.12--10.14-12.10--|--9.10-9.7---12----9----||
A--||:---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------14----10--:||
F--||----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------||
C--||--G ------------------|--RE ----------------------|--RE -----------C ----------|--G --------------------||
103 104 105 106

((( Τα μέτρα από 103 μέχρι 106 τα παίζουμε δύο φορές )))κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D--||-----17---------17--|--16-----------19-------|---16----17---------14---|--12.14-12.11--12---9-----||
A--||:----19---------19--|--17-----------21-------|---17----19---------15---|--14.15-14.13--14---10---:||
F--||--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------||
C--||--C ----------------|--RE -------------------|--C ----------RE7--------|---G ---------------------||
107 108 109 110

((( Τα μέτρα από 107 μέχρι 110 τα παίζουμε δύο φορές )))κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D--||---12----14-------10--|----9.10--9.7---9.7----9---|-------14---10----12---|---9.10--9.7----9.7-----9---|
A--||:--14----15-------12--|---10.12-10.9--10.9---10---|-------15---12----14---|--10.12-10.9---10.9----10---|
F--||----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
C--||--G ------------------|---RE ---------------------|---C -------RE7--------|---G -----------------------|
111 112 113 114κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π
D-------------9----10--14--|---12.14-12.10----9-------|----12---14---------10---|---9.10--9.7----9.7----9----|
A------------10----12--15--|---14.15-14.12---10-------|----14---15---------12---|--10.12-10.9---10.9----10---|
F--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
C-----G -----------RE7-----|---G ---------------------|----G ---C ---RE7--------|----------------------------|
115 116 117 118


κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π κ - π ($)
D------------14----10--12--|----9.10--9.7----9.7----9--|------9----10----14---|---12.14--12.10----9-------------||
A------------15----12--14--|---10.12-10.9---10.9---10--|-----10----12----15---|---14.15--14.10---10------------:||
F--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------||
C-----ψ -----------RE6-----|---G ----------------------|---G -----------------|---G ----------------------------||
119 120 121 122 ΤΕΛΟΣ((( Τα μέτρα από 111 μέχρι 122 τα παίζουμε δύο φορές. Όταν φτάσουμε στο σήμα ($)
γυρίζουμε στο πρώτο σήμα ($), μέτρο 99 και το επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά
με όλες τις ενδιάμεσες επαναλήψεις και τελειώνουμε όταν φτάσουμε στο τέρμα.)))


Σημ.
Προσέχετε το σήμα ($). Θα έχουμε ακόμα τρία κομμάτια που θα παίζονται από δύο φορές
και μετά μια ακόμα επανάληψη από το σήμα ($) μέχρι το τέλος.

(((( Εδώ αισίως φτάσαμε στο τέλος του έργου με όλες τις επαναλήψεις του.
Έχω ακολουθήσει πιστά την παρτιτούρα πιάνου όσο μπορούσα με πολύ λίγες απλοποιήσεις.
Όποιος δυσκολεύεται με τις διφωνίες μπορεί να το μάθει πρώτα μονοφωνικά και
αργότερα τις προσθέτει. ))))

Εδώ θα έχω κάποιες σημειώσεις για βοήθεια. Είναι απαραίτητες γιατί μιλάμε για ένα έργο με 122 μέτρα
με δέκατα έκτα και κάποια τριακοστά δεύτερα που με τις επαναλήψεις έχουμε σχεδον 1500 νότες.
Ο αριθμός δεν είναι λάθος. Γι'αυτό.... παρακαλώ, υπομονή!!!!!!!

Σημ.
1 Ζορμπάς ο Έλληνας, είναι σε Σολ Ματζόρε και χρόνο 2/4.
2. Για το τρίχορδο οι νότες sτις χορδές (F,C) πρέπει να παιχτούν στην επάνω χορδή (D).
3 Δηλαδή (κάτω-πάνω η κ-π)ένας χρόνος, Δηλαδή (κ-π, κ-π) ένα μέτρο. Συγνώμη αλλά είναι απαραίτητα.
4 (*) Η νότα πριν από τον αστερίσκο παίζεται γρήγορα κολλημένη στην επόμενη και δεν μετράτε.
5 (χχχ) Τριπλέτα γρήγορη κολλημένη στην επόμενη νότα. Είναι στην Άρση(π) του προηγούμενου μέτρου.
6 (χχχχχ) Πενταπλέτα γρήγορη κολλημένη στην επόμενη νότα. Είναι στην Άρση(π) του προηγούμενου μέτρου.
7 Επειδή τα μέτρα είναι πολλά και για να μη χαθούμε, οι αριθμοί στη χορδή C είναι ο αριθμός του μέτρου
8 Για καλύτερη οπτική κατανόηση χωρίζω τα 16κτα με τελείες και το 8γδοα με παύλες. Αργότερα θα κάνω και τα προηγούμενα.


Πρόσθεσε σχόλιο:
2013-08-19 19:42:09
Admin: Exe ipopsin file mou oti isws xriastei na auksisw kai pali to megethos tis tamplatouras mias kai gia tin periptwsi tou Zorba to parwn megethos de tha einai arketo. I alli lisi einai vevea na xwriseis to zorba se dio tamplatoures.
2013-08-19 19:42:09
Admin: kai enoeitai polla polla sigxaritiria. Kaneis katapliktiki doulia.
2013-04-19 05:27:28
ktmtakis: Καλημέρα μπράβο φίλε, αυτό το έργο έπρεπε να υπάρχει εδώ.
2013-04-19 01:15:01
Καναδός416: Φίλοι σήμερα ολοκληρώθηκε η ταμπλατούρα του έργου Ζορμπάς ο Έλληνας. Θα το ξανακοιτάξω για τυχόν λάθη η βελτιώσεις για αναγνωσιμότητα. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλια. Καλή εκμάθηση.
2013-04-16 15:28:18
Καναδός416: Γιάννη καλημέρα. Το έργο είναι ήδη χωρισμένο σε τρία μέρη. Το (Andante -Αργό) από μέτρο 1, (Acceleranto -Λίγο πιο γρήγορα) από μέτρο 23, και (Vivace-Με ζωντάνια) από μέτρο 89. Θα τα ξαναγράψω με κεφαλαία να είναι πιο ευδιάκριτα. Αν γίνεται με γράμματα Μπολντ η άλλο χρώμα.
2013-04-16 15:12:11
jdaoutid: Φίλε είμαι κι εγώ της άποψης ότι πρέπει να χωριστεί σε δυο κομμάτια. Πολλοί είναι αυτοί που θα επιθυμούν να μάθουν μόνο το γρήγορο δεύτερο κομμάτι και εδώ δε φαίνεται ξεκάθαρα από που ξεκινάει. Ως Admin της σελίδας, μπορώ να δημιουργήσω κάποιο link που να συνδέει τα δυο κομμάτια ή όποια άλλη σύνδεση εσύ προτιμάς. Φιλικά, Γιάννης
2013-04-16 13:56:28
Καναδός416: Φίλε ktmtakis την καλήμερα μου. Ευχαριστώ για την προσφορά σου και την περιμένω. Θα κάνω μετά μια σύγκριση για τυχόν λάθη. Προτιμώ να είναι όλο το έργο ενιαίο σε μια σελίδα ώστε ο καθένας να έχει πλήρη μια εικόνα. Αν δεν γίνεται τότε βλέπουμε. Το ζήτημα είναι να βοηθηθούν κάποια παιδιά γιατί δεν μιλάμε για ένα τραγούδι άλλα για μια πλήρη μουσική δημιουργία με τη δικιά της φιλοσοφία.
2013-04-16 05:40:50
ktmtakis: Καλημέρα φίλε χώρισέ το σε μέρη Νο 1, Νο 2 κ.λ.π. αν δεν γίνεται αλλιώς.Δεν ήξερα ότι είναι παρτιτούρα για πιάνο να σου στείλω για μπουζούκι, ευτυχώς είναι απο Σολ + και αυτή.
2013-04-16 01:53:26
Καναδός416: Φίλοι, το έργο είναι μεγάλο και επιπλέον το παίρνω από παρτιτούρα για πιάνο με όλες τις δυσκολίες για την διασκευή του σε ταμπλατούρα για το μπουζούκι και τα συναφή έγχορδα. Ευελπιστώ ότι δεν θα πάει χαμένος αυτός ο κόπος. Θα ικανοποιηθώ αν ξέρω ότι κάποια παιδιά θα βοηθηθούν στη εκμάθηση αυτού του έργου. Την καλημέρα μου σε όλους.
2013-03-31 17:30:09
Καναδός416: Φίλοι, ευχαριστώ για τα κοπλιμέντα και με τη δική σας συμπαράσταση θα τα καταφέρω. Φίλε roor Θα πρέπει να το ανοίξεις όσο μπορείς γιατί μιλάμε για 122 μέτρα,χωρίς επαναλήψεις, και είμαστε ακόμα στο 38. Θα σε παρακαλέσω, αν γίνεται, να ανοίξεις τα παράθυρο το "Editing" να βλέπω όλη τη σειρά ώστε να βάλω και άλλα δύο μέτρα σε κάθε σειρά να. Γιατί καλό θα είναι αν μπορούμε να είναι όλο το έργο σε μία ταμπλατούρα. Να είστε καλά όλοι.
2013-03-31 09:23:09
ktmtakis: Μπράβο φίλε φαίνεται πολύ καλή δουλειά, κουράγιο.
2013-03-31 08:45:33
makis2903: makis2903:Συγχαρητηρια φιλε.(οχι μονο για τον Ζορμπα αλλα για την εν γενει προσφορα σου.Ευγε.
2013-03-30 13:09:15
Καναδός416: Ευχαριστώ αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
2013-03-30 05:06:42
PAPADERO : ωραίος !